สารพันปัญหา
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (สมัครสอบพนักงานราชการ) 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โทร 026596058 โทรสาร 026596054

ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

คำตอบ : ผู้ที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบข้อเขียน
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 1 - 7 กรกฎาคม 2565  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์ https://dsdw.thaijobjob.com
คำตอบ : การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สามารถชำระได้ 3 ช่องทาง คือ
(1) นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 - 8 กรกฎาคม 2565 ภายในเวลาทำการของธนาคาร
(2) การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย ผู้สมัครที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย สามารถชำระเงินได้โดยกดเลือก "บริการอื่น ๆ" จากนั้นเลือก "ชำระค่าบริการ/เติมเงิน มือถือ" เลือกใส่หมายเลขอ้างอิง Ref.1 : เลขชำระเงิน 10 หลัก และ Ref.2: เลขประจำตัวประชาชน ใส่จำนวนค่าสมัครสอบ ทั้งนี้ ระบบจะเปิดชำระเงิน วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และปิดรับชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 และให้เก็บหลักฐานยืนยันการชำระเงินเก็บไว้ด้วย
(3) การชำระเงินผ่านเครื่อง Krungthai NEXT ผู้สมัครสอบซึ่งมีบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ที่ได้ลงทะเบียน (Register)
ขอใช้บริการ Kungthai NEXT แล้ว สามารถชำระเงินโดยการสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ที่ปรากฎอยู่ในแบบฟอร์ม ระบบจะเปิดชำระเงิน วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และปิดรับชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2565 และให้เก็บหลักฐานยืนยันการชำระเงินเก็บไว้ด้วย

คำตอบ : ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 230  บาท ซึ่งประกอบด้วย 
-ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 200 บาท
-ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

คำตอบ :สามารถพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบ  ได้ทางเว็บไซต์  https://dsdw.thaijobjob.com
คำตอบ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ https://dsdw.thaijobjob.com และ www.dsdw.go.th