สารพันปัญหา
1. คำถาม :ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครสอบผิดพลาดในกรณีดังต่อไปนี้ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน,ชื่อ - สกุล,คำนำหน้า ต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ : ท่านสามารถเขียนคำร้องขอแก้ไข และยื่นหลักฐาน ดังต่อไปนี้ (Download ใบคำร้อง คลิกที่นี่)
1. แบบคำร้องขอแก้ไขข้อมูล
2. ใบสมัครที่พิมพ์ออกจากระบบ จำนวน 1 ฉบับ
3. บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

โดยติดต่อขอยื่นแบบคำร้องมาที่

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล (สมัครสอบพนักงานราชการ) 
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
โทร 026596058 โทรสาร 026596054

ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 

2. คำถาม :กรณีที่ผู้สมัครกรอกข้อมูลอื่นผิด สามารถยื่นคำร้องขอแก้ไขได้หรือไม่ 
คำตอบ :ผู้ที่กรอกใบสมัครฯ ผิดพลาดในกรณีอื่นๆ คณะกรรมการฯ จะพิจารณาดำเนินการแก้ไขให้ เมื่อผู้สมัครยื่นหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 1. ในวันสอบข้อเขียน
3. คำถาม :เปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ในวันใด
คำตอบ : ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ให้สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต (Internet) ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 7 กรกฎาคม 2565  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทางเว็บไซค์ https://dsdw.thaijobjob.com
4. คำถาม : เปิดรับชำระเงินถึง เมื่อไร
คำตอบ :การชำระเงินค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบ สามารถชำระได้ 2 ช่องทาง คือ
(1) นำแบบฟอร์มการชำระเงินไปชำระเงินที่เคาน์เตอร์ บมจ. ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม - 8 กรกฎาคม 2565 ภายในเวลาทำการของธนาคาร
(2) การชำระเงินผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทย ผู้สมัครที่มีบัตร ATM ของธนาคารกรุงไทย สามารถชำระเงินได้โดยกดเลือก "บริการอื่น ๆ" จากนั้นเลือก "ชำระค่าบริการ/เติมเงิน มือถือ" เลือกใส่หมายเลขอ้างอิง Ref.1 : เลขชำระเงิน 10 หลัก และ Ref.2: เลขประจำตัวประชาชน ใส่จำนวนค่าสมัครสอบ ทั้งนี้ ระบบจะเปิดชำระเงินวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และปิดรับชำระเงินภายในเวลา 22.00 น. ของวันที่ 8 กรกฎาคม 2565   และให้เก็บหลักฐานยืนยันการชำระเงินเก็บไว้ด้วย
5. คำถาม : ค่าธรรมเนียมในการสมัคร เท่าไร
คำตอบ : ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 230  บาท ซึ่งประกอบด้วย 
-ค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 200 บาท
-ค่าธรรมเนียมธนาคารและค่าบริการทางอินเตอร์เน็ต (Internet) จำนวน 30 บาท (อัตราเดียวทั่วประเทศ) 
เมื่อสมัครและชำระค่าธรรมเนียมสอบแล้ว กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าธรรมเนียมในการสอบไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 

6. คำถาม :สามารถพิมพ์ใบสมัครได้เมื่อไร
คำตอบ :สามารถพิมพ์ใบสมัครพร้อมเลขประจำตัวสอบ  ได้ทางเว็บไซต์  https://dsdw.thaijobjob.com
7. คำถาม :ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการ และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ในการดำเนินการเลือกสรรเมื่อไร
คำตอบ : กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 1 ภายในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ https://dsdw.thaijobjob.com และ www.dsdw.go.th
8. คำถาม :หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง คุณสมบัติผู้สมัครสอบ วุฒิการศึกษา กำหนดการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ และอื่น ๆ สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : สามารถติดต่อได้ที กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  โทร 026596058 โทรสาร 026596054 ในวันและเวลาราชการ 
9. คำถาม : หากต้องการสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสอบ เช่น การส่งใบสมัคร การพิมพ์ใบสมัคร หรือการค้นหาใบสมัคร สามารถติดต่อได้ที่ใด
คำตอบ : ผู้สมัครสามารถติดต่อได้ที่ Call Center โทร. 0-2257-7159 กด 3 ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น.